Navigácia

Obsah

Súčasnosť

 

Dominantou obce Hervartov je aj v súčasnosti drevený gotický kostolík sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný spolu s ďalšími drevenými chrámami východného Slovenska do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V ochrannom pásme kostolíka sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky - sýpky. V spolupráci s ich vlastníkmi prebieha postupne rekonštrukcia týchto stavieb z dotácií Ministerstva kultúry SR. Pri kostolíku bol vybudovaný objek služieb cestovného ruchu financovaný zo združenej investície VÚC Prešov a obce Hervartov.

Obec sa neustále rozvíja a skrášľuje. Za posledné obdobie boli získané finančné prostriedky zo štátnych dotácií a z eurofondov, pretože z vlastných zdrojov by nebolo možné realizovať výstavbu v obci v takomto rozsahu. V roku 1999 bola obec splynofikovaná. Následne boli zrekonštruované miestne komunikácie a bol vybudovaný nový most. Rozšíril sa intravilán obce s infraštruktúrou, aby bola zabezpečená možnosť výstavby rodinných domov, najmä pre mladé rodiny. Spracovaný a schválený bol Územný plán obce a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Bola odkúpená časť kultúrno-správnej budovy od vlastníka Jednota SD, v ktorej sú prevádzkované Potraviny a Pohostinstvo. Prístavbou kultúrno-správnej budovy bolo rozšírené javisko v sále a v jej priestoroch na prízemí bol vybudovaný salónik, ktorý slúži občanom na rôzne spoločenské príležitosti (oslavy jubileí, krstiny a pod.). Nová fasáda na tejto prístavbe bola realizovaná z dotácie Úradu vlády SR (rezerva predsedu vlády). Od roku 2010 prebieha komplexná rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy financovaná z eurofondov - projekt schválený v rámci "Programu rozvoja vidieka".  Realizované boli nasledovné práce: nadstavba - priestory pre obecný úrad, nová strecha, výmena okien v celom objekte, zateplenie budovy, nová fasáda.

Dom nádeje bol vybudovaný prístavbou ku kostolu Božského Srdca Ježišovho. Rozšírením nn siete bolo zabezpečené osvetlenie cintorína. 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v základnej škole bola realizovaná z prostriedkov Ministerstva financií SR a nadstavba základnej školy z prostriedkov vyčlenených na riešenie havarijných stavov školských zariadení. Snahou obce je získať finančné prostriedky na výmenu okien v triedach (na prízemí) a tiež na dokončenie nadstavby, aby bolo možné prevádzkovanie materskej školy a školskej jedálne v tejto budove. V roku 2010 bolo vybudované viacúčelové ihrisko v areáli pri základnej škole.

V roku 2011 bol schválený projekt na Protipovodňovú ochranu povodia Valalského potoka a obce Hervartov. Obec sa prihlásila do súťaže Dedina roka, v ktorej obsadila pekné 3. miesto. Víťaznou obcou sa stala Oravská Lesná, druhé miesto obsadila obec Pruské.

Obec úspešne rozvíja cezhraničnú spoluprácu s Poľskom. Našim partnerom v roku 2011 sa stala Gmina Gródek nad Dunajcom.

V rokoch 2012 - 2013 bol úspešne realizovaný projekt Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov v celkovej hodnote 3 375 693,52 €. 

 

hervartov