Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 03.10.2012

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hervartov

zo dňa 03. 10. 2012

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

 

  1. berie na vedomie:

  1. Oboznámenie s prácami na projekte „Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“

 

 

B) schvaľuje:

  1. Žiadosť o prijatie p. Stanislava Majerníka, Hervartov 28 na funkciu hlavného kontrolóra obce- na čiastočný pracovný úväzok

  2. Odmenu hlavného kontrolóra vo výške 33,- € mesačne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

................................................................

Ján Šoltys – predseda návrhovej komisie

 

 

 

 

Vyvesené: 3. 10. 2012

Dátum zvesenia: 19. 10. 2012

Zodpovedá:

Späť