Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 06.08.2015

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov,

zo dňa 06. 08. 2015

 

 

Obecné zastupiteľstvo Hervartov

 

A)Berie na vedomie:

 1. Plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ

 2. Oboznámenie s PHSR obce Hervartov na roky 2014 -2020

 3. Oboznámenie s Programom rozvoja bývania obce na roky 2015 – 2025

 

 

B) Schvaľuje:

 1. Vnútorná smernica č.2/2015 – Zásady podávania a evidovania podnetov podávaných

v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

 1. Vysporiadanie pozemkov s Pozemkovým fondom v lokalite Kríže

 2. Členstvo obce Hervartov v MAS

 3. Rozšírenie elektrickej siete na Banasuvke – požiadavka Márie Palšovej, Hervartov 127

 4. PHSR obce Hervartov na roky 2014 -2020

 5. Program rozvoja bývania obce na roky 2015 – 2025

 

C) Ukladá:

 1. Zabezpečiť akciu Výstupu na Žobrák dňa 15. 09. 2015 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

 2. Preveriť odpredaj pozemku v lokalite Kríže pre Martina Teja, Hervartov č. 115

 

Termín: do 30. 09. 2015 Zodpovedný: obecný úrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

                                                                                                        starosta obce

Vyvesené: 6. 8. 2015

Dátum zvesenia: 22. 8. 2015

Zodpovedá:

Späť