Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 06.11.2014

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hervartove, konaného

dňa 06. 11. 2014

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hervartov

 

 

A) Berie na vedomie:

1. Plnenie uznesení

2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Hervartov k 31.12.2013

3. Oboznámenie s pokračovaní prác na projekte cezhraničná spolupráca PL – SK 2007-

2013 „Cezhraničná spolupráca – rozpoznateľný kľúč rozvoja turizmu“

 

 

 

 

 

B) Schvaľuje:

  1. Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky obce Hervartov k

    31.12.2014.
  2. Spolufinancovanie projektu cezhraničná spolupráca PL – SK 2007-2013 „Cezhraničná spolupráca – rozpoznateľný kľúč rozvoja turizmu“ vo výške 5 % z celkových nákladov, čo predstavuje sumu 4.986,70 eur – bolo uhradených vlastnou drevnou hmotou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Miroslav Mackanič

                                                                        starosta obce

 

 

 

 

 

................................................................

Ján Šoltys – predseda návrhovej komisie

 

Vyvesené: 6. 11. 2014

Dátum zvesenia: 22. 11. 2014

Zodpovedá:

Späť