Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 08.04.2016

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

U z n e s e n i e

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov, zo dňa 08. 04. 2016

Obecné zastupiteľstvo Hervartov

 

A) Berie na vedomie:

1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich OZ

2. Oboznámenie so záverečným účtom obce za r. 2015

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za r. 2015

4. Informáciu o rozpracovaných projektoch (ZŠ, chodníky, KSB podlaha)

5. Informáciu o oprave vodovodu od záchytov po rezervár

6. Výročnú správu obce za r. 2015

7. Audit ročnej závierky za r. 2014

8. Žiadosť Martina Teja, Hervartov 115 o odkúpenie časti pozemku ttp EKN 2560/6 o výmere cca 224 m2 – lokalita Kríže

9. Žiadosť Miroslava Maceja, A.Svianteka 9, Bardejov o odkúpenie pozemkov ttp o výmere 1740 m2 – lokalita Kríže

 

B) Schvaľuje:

1. Porez dreva na odpočívadlo pri drevenom kostole a na prístrešok pri OSCR v parcele EKN 1972 v celkovom objeme 20 m3

2. Realizáciu chodníka na novej ulici po spodnej strane cesty

3. Výročnú správu obce za r. 2015

4. Záverečný účet obce Hervartov a celoročné hospodárenie obce za r. 2015 bez výhrad.

5. Ročnú účtovnú závierku obce Hervartov za r. 2015

6. Plán práce na r. 2016

7. Zorganizovanie osláv 610. výročia 1. písomnej zmienky o obci Hervartov na 24.07.2016.

8. Odpredaj časti pozemku trvalých trávnych porastov EKN 2560/6 o rozlohe cca 224 m2 v k. ú. Hervartov (lokalita Kríže) v cene 1,50 €/m2 Martinovi Tejovi, Hervartov č. 115, 086 22 Kľušov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zriadenia si prístupu z miestnej komunikácie na svoj pozemok. Schválené 3/5 väčšinou poslancov.

9. Odpredaj pozemkov trvalých trávnych porastov C-KN 516 o výmere 826 m2 a C-KN 518/2 o výmere 914 m2, t. j. v celkovej rozlohe 1740 m2 v k. ú. Hervartov (lokalita Kríže) v cene 1,50 €/m2 Miroslavovi Macejovi, ul. A. Svianteka č. 9, 085 01 Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Schválené 3/5 väčšinou poslancov.

10. Predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov Jozefovi Klesikovi, Hervartov č. 159 o ďalších 10 rokov, t. j. od septembra 2017 do septembra 2027.

...........................................................................

Ján Šoltys – predseda návrhovej komisie

 

                                                                                                                  Miroslav M a c k a n i č, v .r.

                                                                                                                               starosta obce

Vyvesené: 8. 4. 2016

Dátum zvesenia: 24. 4. 2016

Zodpovedá:

Späť