Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 11.12.2014

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hervartov

zo dňa 11. 12. 2014

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 

 1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

 2. a) poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

b) voľbu zástupcu starostu obce

 1. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.

4. Rozpočet obce Hervartov na r. 2015 s výhľadom na r. 2016-2017

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce o daniach a odpadoch na r. 2015 – dodatok č. k VZN

6. Preplatenie zostatku dovolenky z r. 2014 predchádzajúceho volebného obdobia starostovi

obce

 

 1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

 

Uznesenie č. 1

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

 

A. b e r i e n a  v e d o m i e

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

 2. vystúpenie novozvoleného starostu

 

 1. k o n š t a t u j e, ž e

 

 1. novozvolený starosta obce Miroslav Mackanič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

 2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 • Mgr. Adriana Gburová

 • Jozef Kundrát

 • Marcel Štibrich

 • Jozef Klesik

 • Ján Šoltys

 

2. a) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

b) voľba zástupcu starostu obce

 

Uznesenie č. 2

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

A. p o v e r u j e

poslanca Mgr. Adrianu Gburovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 1. v o l í

zástupcu starostu obce – Ján Šoltys

 

3. Voľba členov obecnej rady

 

Uznesenie č. 3

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

 1. z r i a ď u j e

obecnú radu

 1. v o l í

za členov obecnej rady poslancov: Miroslav Mackanič – predseda

Ján Šoltys – člen

Mgr. Adriana Gburová - člen

 

 

4. Rozpočet obce Hervartov na r. 2015 s výhľadom na r. 2016-2017

 

Uznesenie č. 4

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

A. s c h v a ľ u j e

Rozpočet obce Hervartov na r. 2015

B. b e r i e n a v e d o m i e

Výhľad rozpočtov obce Hervartov na roky 2016-2017.

 

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce o daniach a odpadoch na r. 2015 – dodatok č. k VZN

 

Uznesenie č. 5

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

A. s c h v a ľ u j e

Všeobecné záväzné nariadenie obce o daniach a odpadoch na r. 2015 – dodatok č. k VZN

017.

666666

6. Preplatenie zostatku dovolenky za r. 2014 predchádzajúceho volebného obdobia starostovi obce

 

Uznesenie č. 6

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

A. s c h v a ľ u j e

Preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky za r. 2014 z predchádzajúceho volebného obdobia starostovi obce Miroslavovi Mackaničovi.

017.

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

starosta obce

 

 

 

 

 

 

..................................................................

Ján Šoltys – predseda návrhovej komisie

 

…...............................................................

Marcel Štibrich – člen navrhovej komisie

Vyvesené: 11. 12. 2014

Dátum zvesenia: 27. 12. 2014

Zodpovedá:

Späť