Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 12.04.2013

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

U z n e s e n i e

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hervartov

zo dňa 12. 04. 2013

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

 

 1. berie na vedomie:

1. Prijatie nového poslanca OZ Mgr. Adrianu Gburovú ako náhradu za poslanca Tomáša

Harňáka

2. Plnenie uznesení

3. Sťažnosť p. Evy Kopačkovej, Hervartov 81 ohľadom obecnej komunikácie

4. Žiadosť o úpravu vodného koryta p. Františka Šoltysa, Hervartov 47

5. Stanovisko advokátskej kancelácie k vráteniu pozemkov p. Jozefovi Kundrátovi,

Hervartov 75

6. Výročnú správu obce Hervartov za r. 2012

7. Správu hlavného kontrolóra obce k ročnej účtovnej závierke za r. 2012

8. Informáciu o vládnom audite na projekte Protipovodňovej ochrany povodia Valalského

potoka a obce Hervartov

9. Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci.

 

 

B) schvaľuje:

1. Záverečný účet obce Hervartov za r. 2012 bez výhrad:

Celkové náklady obce 212 398,48 €

Celkové výnosy obce 344 719,68 €

Hospodársky výsledok 132 321,22 €

 

Celkové príjmy obce za r. 2012 2 627 084,19 €

  1. bežné príjmy 300 165,43 €

  2. kapitálové príjmy 2 291 099,56 €

  3. príjmové fin.operácie 35 819,20 €

 

Celkové výdavky obce za r. 2012 2 622 288,82 €

 1. bežné výdavky 193 434,69 €

 2. kapitálové výdavky 2 384 929,58 €

 3. výdavkové fin.operácie 43 924,55 €

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia: 4 795,37 €

 1. z bežného rozpočtu 106 730,74 €

 2. z kapitálového rozpočtu -93 830,02 €

 3. z finančných operácií - 8 105,35 €

        Tvorba a použitie rezervného fondu:

1. na kapitálové výdavky 1 290,70 €   

Majetok obce 3 529 379,81 €

Peňažné prostriedky obce 13 037,48 €

Pohľadávky obce 18 925,11 €

Záväzky obce 416 778,97 €

Úvery a finančné výpomoci - zostatok 146 681,32 €

Stav fondov 2 789,30 €

 

2. Ročnú účtovnú závierku obce za r. 2012

3. Zaradiť Mgr. Adrianu Gburovú do jednotlivých komisií obce namiesto p. Tomáša Harňáka,

t. j. za člena v povodňovej komisii, v komisii pre financie, pre výstavbu a regionálny rozvoj

obce a v komisii pre šport, kultúru, školstvo a sociálnu oblasť.

 

C) ukladá

1. Preveriť cenu betónových žľabov k žiadosti p. Františka Šoltysa, Hervartov 47.

Zodp.: obecný úrad

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

starosta obce

 

Vyvesené: 12. 4. 2013

Dátum zvesenia: 28. 4. 2013

Zodpovedá:

Späť