Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 14.07.2016

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov U z n e s e n i e zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov, zo dňa 14. 07. 2016 Obecné zastupiteľstvo Hervartov A) Berie na vedomie: 1. Oboznámenie poslancov s programom 610. výročia 1. písomnej zmienky o obci Hervartov a s jeho technicko-organizačným zabezpečením 2. Podanie žiadosti na rozšírenie obecného vodovodu 3. Oboznámenie s výberovým konaním na riaditeľku MŠ Hervartov B) Schvaľuje: 1. Príspevok od rodičov vo výške 8,-- € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov v predškolskom zariadení (MŠ Hervartov) s účinnosťou od 1. 9. 2016 2. Finančnú čiastku vo výške 3.000,-- € na rozšírenie obecného vodovodu Miroslav M a c k a n i č, v.r. starosta obce ................................................................ Ján Šoltys – predseda návrhovej komisie

Vyvesené: 14. 7. 2016

Dátum zvesenia: 30. 7. 2016

Zodpovedá:

Späť