Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 14.08.2014

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hervartove, konaného dňa 14. 08. 2014

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hervartov

 

 

A) Berie na vedomie:

1. Plnenie uznesení

2. Pokračovanie v kolaudácii potoka

3. Oboznámenie s projektom cezhraničná spolupráca PL – SK

4. Oboznámenie so žiadosťou Jozefa Šoltysa, Hervartov 45 o prešetrenie stavu v KN a 

vrátenia pozemkov do pôvodného stavu

5. Oboznámenie so žiadosťou Stanislava Mochnackého, Hervartov 140 (časť Kríže) o 

opravu prístupovej cesty

 

 

B) Schvaľuje:

1. Oslavy obce na deň 31.08.2014

2. Vyťaženie palivového dreva z obecných lesov pre vykurovanie MŠ cca 30 m3.

 

 

C) Určuje:

1. V súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. počet       poslancov obce              Hervartov v novom volebnom období r. 2014 – 2018: 5

     Počet volebných obvodov: 1

     Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb k 07.07.2014: 498

 2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. výkon funkcie                    starostu Obce Hervartov v novom volebnom období r. 2014- 2018 v rozsahu 1,0 t. z. v plnom rozsahu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Miroslav Mackanič

                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

................................................................

Ján Šoltys – predseda návrhovej komisie

Vyvesené: 14. 8. 2014

Dátum zvesenia: 30. 8. 2014

Zodpovedá:

Späť