Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 14.12.2012

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

z  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hervartov

zo dňa 14. 12. 2012

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

 

  1. berie na vedomie:

1. Plnenie uznesení

2. Žiadosť o vrátenie pozemkov – Jozef Kundrát, Hervartov 73.

3. Podpísanie zmluvy združenia Slovenské dedičstvo UNESCO.

4. Ukončenie prác za r. 2012 na projekte „Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“

5. Informáciu o schválení projektu na „Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Hervartov“

6. Informáciu o legislatívnom postupe pri výrube drevín

7. Rozpočet obce – výhľad na r. 2014-2015

 

B) schvaľuje:

 

  1. VZN obce Hervartov č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na r. 2013 

  2. Úpravu rozpočtu za r. 2012

  3. Rozpočet na r. 2013

 

C) ukladá:

 

1. Právne prešetriť vec žiadosti vrátenia pozemkov – Jozef Kundrát, Hervartov 73 - § 9a, odsek 8, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - zabezpečiť jeho právny výklad.

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                                                      …....................................

         Ján Šoltys                                                                                                        Miroslav M a c k a n i č

predseda návrhovej komisie                                                                                       starosta obce

 

Vyvesené: 14. 12. 2012

Dátum zvesenia: 30. 12. 2012

Zodpovedá:

Späť