Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 14.12.2015

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov

zo dňa 14. 12. 2015

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Hervartov

 

A)Berie na vedomie:

 

  1. Informáciu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2015

  2. Informáciu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  3. Informáciu o projektoch realizovaných v obci – odstránenie čiernej skládky „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hervartov“.

4. Rozpočet obce Hervartov na roky 2017 a 2018.

5. Informáciu o ukončenom výberovom konaní na riaditeľa ZŠ Hervartov a MŠ Hervartov.

 

 

B) Schvaľuje:

 

1. VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady na rok 2016

 

2. VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na r. 2016

 

3. PHSR na roky 2015-2022 cez MAS Sekčov-Topľa

a) Riadiaca skupina v zložení: Miroslav Mackanič – starosta obce

Ján Šoltys -zástupca starostu

Mgr. Adriana Gburová – poslankyňa OZ

b) Pracovná skupina v zložení: Ján Šoltys – poslanec OZ

Mgr. Adriana Gburová – poslankyňa OZ

Marcel Štibrich – poslanec OZ

 

4. Úpravu rozpočtu obce Hervartov za rok 2015

 

5. Rozpočet obce Hervartov na rok 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Posedenie s dôchodcami na deň 27. 12. 2015

 

7. Fašiangový Hervartovský ples na 23. januára 2016 so vstupným 15,- € na osobu

 

8. Prípravy osláv 610. výročia 1. písomnej zmienky o obci Hervartov v letných mesiacoch r. 2016

 

9. Odpísať nevymožiteľné pohľadávky vo výške 506,66 € za spolufinancovanie Riadiaceho manažmentu Karpatského oblúka v UNESCO za obce Bodružal a Hronsek obidve á 253,33 €.

 

 

 

C) Ukladá:

 

1. Vlastnícky vysporiadať miestnu komunikáciu (cestu) okolo gátra smerom na obec Šiba z dôvodu

plánovanej výstavby rodinného domu p. Passiom na parcele č. …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

                                                                                                      starosta obce

Vyvesené: 14. 12. 2015

Dátum zvesenia: 30. 12. 2015

Zodpovedá:

Späť