Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 21.03.2015

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov,

zo dňa 21. 03. 2015

 

 

Obecné zastupiteľstvo Hervartov

 

 

A) Berie na vedomie:

  1. Informáciu o  výzve na podávanie projektov na verejné budovy

 

 

B) Schvaľuje:

1. Výberové konanie na spracovanie projektovej dokumentácie v cene 6.000,- € projektu „Stavebná úprava ZŠ a MŠ Hervartov“. Faktúru uhradiť: 1. splátka cca 1.000,- € naraz, ostatné úhrady splátkovým kalendárom cca á 250,- € mesačne.

 

2. Odmeňovanie poslancov v terajšom funkčnom období 2015-2018:

- Za aktívnu účasť na zasadnutí OZ – 14,- €.

- Za aktívnu účasť na kultúrnych a spoločenských akciách obce – 30,- € v čistom + doplatok podľa náročnosti akcie na základe uváženia starostu obce.

 

3.a)      Vstup obce do miestnej akčnej skupiny (MAS ) SEKČOV – TOPĽA, o. z. za účelom čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014 – 2020 prostredníctvom prístupu LEADER,

b)      Zabezpečenie delegovania zodpovednej osoby pre zastupovanie obce v činnosti MAS – starostu obce.

 

4. Požiarny poriadok obce Hervartov (VZN):

- Zriaďovacia listina obecného hasičského zboru

Funkcionári OHZ:

- preventivár obce Hervartov – Jozef Choma, Šiba 34, nar. 06. 09. 1962

- technik – strojník OHZ: Vincent Šoltys, Hervartov 126, nar. 02. 09. 1957

- členovia OHZ: Peter Foriš, Hervartov 20, nar. 24. 07. 1971

Miroslav Mackanič, Hervartov 129, nar. 18. 05. 1960

František Mackanič, Hervartov 116, nar. 28. 02. 1970

Marcel Štibrich, Hervartov 55, nar. 23. 07. 1978

Jozef Kundrát, Hervartov 75, nar. 06. 07. 1971

Jozef Franek, Hervartov 108, nar. 04. 04. 1970

Milan Pituch, Hervartov 43, nar. 29. 01. 1996

 

5. Úpravu rozpočtu obce r. 2015 č. 1

 

 

 

 

C) Ukladá:

1. Na vstupe do lesa k umiestneným tabuliam zákazu vstupu na súkromné pozemky, umiestniť tabuľu „Zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov“.

 

Termín: do 30. 04. 2015 Zodpovedný: obecný úrad

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

                                                                                                                                         starosta obce

 

Vyvesené: 21. 3. 2015

Dátum zvesenia: 6. 4. 2015

Zodpovedá:

Späť