Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 23.01.2015

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov,

zo dňa 23. 01. 2015

 

Obecné zastupiteľstvo Hervartov

 

A) Berie na vedomie:

  1. Informáciu o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“

  2. Informáciu o akcii „Zabíjačkové hody“

  3. Usporiadanie Fašiangového plesu

       4. Informáciu o projekte na ZŠ a MŠ

       5. Informáciu o obnovení činnosti DHZ v obci Hervartov

 

B) Zriaďuje jednotlivé obecné komisie a schvaľuje ich obsadenie takto:

a) Povodňová komisia:

predseda - Miroslav Mackanič

členovia - Ján Šoltys, Marcel Štibrich, Jozef Kundrát

 

 

b) Komisia pre financie a pre výstavbu a regionálny rozvoj obce:

predseda – Mgr. Adriana Gburová

členovia – Ján Šoltys, Jozef Klesik

 

 

c) Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálnu oblasť:

predseda – Jozef Klesik

členovia – Mgr. Adriana Gburová, Marcel Štibrich

 

d) Komisia pre verejný poriadok:

predseda – Marcel Štibrich

členovia – Jozef Klesik, Jozef Kundrát

 

e) Komisia pre ochranu verejného záujmu:

predseda – Mgr. Adriana Gburová

členovia – Ján Šoltys, Jozef Klesik

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

                                                                                                                                    starosta obce

 

 

...............................................................

Ján Šoltys – predseda návrhovej komisie

 

…...............................................................

Marcel Štibrich – člen navrhovej komisie 

Vyvesené: 23. 1. 2015

Dátum zvesenia: 8. 2. 2015

Zodpovedá:

Späť