Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 23.11.2012

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

z  mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hervartov

zo dňa 23. 11. 2012

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hervartove

 

  1. berie na vedomie:

  1. Oboznámenie s prácami na projekte „Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“

  2. Informáciu o Stanovách záujmového združenia právnických osôb „Slovenské dedičstvo UNESCO“

  3. Informáciu o stave miestneho vodovodu

 

 

B) schvaľuje:

  1. Stanovy záujmového združenia právnických osôb Slovenské dedičstvo UNESCO

  2. Členstvo Obce Hervartov v združení Slovenské dedičstvo UNESCO

  3. Návrh VZN obce Hervartov č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na r. 2013 

  4. Posedenie s dôchodcami vo vianočnom období

  5. Zvýšenie nájmu nebytových priestorov pre právnické osoby a nájmu školského bytu platné od r. 2013:

- Jozef Beňa – Kotva – Bardejov - o 20,- eur mesačne

- Jozef Klesik – Pohostinstvo Hervartov - o 10,- € mesačne

- Karol Koller, Hervartov 112 – o 20,- € mesačne (okrem skladových priestorov)

  1. Poplatok za kopanie jamy 20,- €/1 deň pre osobu osamelo žijúcu vo veku nad 

65 rokov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... …....................................

Ján Šoltys Miroslav M a c k a n i č

predseda návrhovej komisie starosta obce

 

Vyvesené: 23. 11. 2012

Dátum zvesenia: 9. 12. 2012

Zodpovedá:

Späť