Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 26.06.2015

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov,

zo dňa 26. 06. 2015

 

 

Obecné zastupiteľstvo Hervartov

 

 

 

A)Berie na vedomie:

  1. Plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ.

  2. Oboznámenie so záverečným účtom obce za r. 2014

  3. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za r. 2014

  4. Plán práce na r. 2015

 

 

 

B) Schvaľuje:

  1. Záverečný účet obce Hervartov a celoročné hospodárenie obce za r. 2014 bez výhrad.

  2. Ročnú účtovnú závierku obce Hervartov za r. 2014 

  3. Výročnú správu obce za r. 2014

  4. Vnútorný predpis č.1/2015 - o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.

  5. Úpravu rozpočtu za r. 2015 č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

                                                                                                       starosta obce

 

 

 

Vyvesené: 26. 6. 2015

Dátum zvesenia: 12. 7. 2015

Zodpovedá:

Späť