Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie z obecnej schôdze z 19.04.2013

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

z verejnej obecnej schôdze obce Hervartov,

zo dňa 19. 04. 2013

 

 

 

Účastníci obecnej schôdze v Hervartove

 

  1. berú na vedomie:

1. Informáciu o prácach na diele „Protipovodňovej ochrany povodia Valalského

potoka a obce Hervartov“

2. Informáciu o hospodárení obce Hervartov za rok 2012

3. Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci

4. Informáciu o rekonštrukcii ZŠ – prostredníctvom projektu

5. Informáciu o výmene vodovodného potrubia nad obcou

6. Diskusné príspevky občanov, ktoré sú zapísané v zápisnici zo zasadania

 

B) schvaľujú:

1. Usporiadanie akcie „Dni obce“ do konca júna 2013

 

C) ukladajú:

1. Upraviť parkovisko pri novom kostole (pri multifunkčnom ihrisku).

Zodp.: obecný úrad

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

starosta obce

 

 

 

Predseda návrhovej komisie:

 

Ján Šoltys............................

 

 

Členovia návrhovej komisie:

 

Mgr. Katarína Rubická, PhD. ................................

 

Andrej Šoltys ml. …..............................

 

Vyvesené: 19. 4. 2013

Dátum zvesenia: 5. 5. 2013

Zodpovedá:

Späť