Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie ponuky - Externý manažment

Externý manažment /implementácia/ projektu a zabezpečenie publicity projektu: „Protipovodňvová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“, v rámci grantovej schémy OP ŽP, prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami, opatrenie 2.1 Ochrana pred povodňami, operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, kód výzvy OPŽP-PO2-10-1, s celkovými výdavkami na protipovodňovú ochranu – 3 109 763,66 EUR

OPŽP-PO2-10-1

Vyvesené: 18. 3. 2011

Zodpovedá:

Späť