Navigácia

Obsah

Boží návod na vydarený sexuálny život

Typ: ostatné
Istý seriózny vedecký inštitút z New Yorku vykonal pred časom rozsiahly výskum týkajúci sa sexuálneho života obyvateľov 19 krajín. A čo zistil? Prekvapivú skutočnosť: iba 20% mužov a 18% žien je spokojných so svojím sexuálnym životom! Iba každý piaty muž považuje sexuálne spolužitie za uspokojivé...

Zatiaľ čo média predstavujú sex ako nikdy sa nekončiaci raj na zemi. zisťu­jeme, že pre veľkú väčšinu ľudí je iba „nepríjemnou povinnosťou"... Ale neboj sa! Vysvetlím ti, čo máš robiť, aby si sa neocitol v tejto veľkej skupine nešťastní­kov Nie je to komplikované.

Boží plán

Nech nikto nepochybuje o tom, že Boh chce, aby sexuálne spolužitie pri­nášalo človeku uspokojenie a pôžitok. Boh, tvoj a môj Stvoriteľ, napláno­val sexuálne spolužitie ako veľký svia­tok lásky, ako duchovnú hostinu. Toto je Boží zámer! Okrem toho nám pove­dal, čo máme robiť, aby sme tento cieľ dosiahli. A v tom, čo povedal, sa nemýli, veď nás stvoril. Podobne ako počítačový konštruktér vie, čo nesmieš robiť, aby si počítač nepokazil a aby fungoval správne, aj náš Stvoriteľ vie, ako máš zaobchádzať so sexuálnou sférou, aby si si ju nezničil. V 6. a 9. prikázaní ti hovorí, čo nesmieš robiť, aby si nezničil svoj sexuálny život, ba svoj život ako celok.  

 Sexuálny život môže byť šťastný iba v manželstve a bude taký iba vtedy, ak zachováš predmanželská čistotu

 Problém je však v tom, že máš vycho­vávateľov a radcov - napríklad v mlá­dežníckych časopisoch, v rozhlase, v televízií a pod., ktorí si myslia, že vedia viac než Boh. Nie je to vari trúfalosť?! Použime takéto porovnanie: V návode na obsluhu počítača sa dočítame, že ide o dômyselný prístroj, ktorý je veľmi cit­livý na otrasy. Ale nejaký mudrlant sa ťa aj napriek tomu snaží nahovoriť, aby si ho zhodil zo stola. Vraví: „Neboj sa! Vykašli sa na návod. Bude to fantas­tické!" Možno to aj fantastické bude, ale iba chvíľu. Takíto sexuálni poradco­via trávia svoj smutný život udeľovaním takýchto (vraj „moderných" a „vedec­kých") rád iným, aby aj ich život uro­bili rovnako smutným, ako je ich vlastný.

A čo hovorí Boh v 6. a 9. priká­zaní? Že máš zachovávať predmanžel­skú čistotu v myšlienkach aj v skutkoch. Sexuálny život môže byť šťastný iba v manželstve a bude taký iba vtedy, ak zachováš predmanželskú čistotu. Takto to naplánoval náš Stvoriteľ - pred man­želstvom prikazuje úplnú zdržanlivosť, aby si mohol (mohla) emocionálne, inte­lektuálne aj duchovne dozrieť a nauči­l(a) sa ovládať sa v sexuálnej oblasti, čo ti umožní opravdivo milovať. V manžel­stve potom zožneš plody dodržiavania alebo nedodržiavania predmanželskej čistoty - sladké alebo trpké ovocie.

Ako hra s náložou

 V období dospievania si mladý človek môže zničiť schopnosť preží­vať manželské spolužitie ako veľkú duchovnú oslavu. Pornografia zohráva v tomto smere zvlášť ničivú rolu. Je veľmi príťažlivá, ľahko dostupná, rodi­čia ani katechéti o nej nehovoria... Prečo sa teda trápiť? Radcovia z mládežníc­kych časopisov predsa vravia: „Robte si, čo chcete."

A tak začína mladý človek poze­rať pornografické obrazy, najčastejšie na internete, a vôbec si neuvedomuje nebezpečenstvo, aké mu hrozí. Je to ako hra s časovanou náložou. Výsledok je ako úder blesku, dokonalý výbuch. Dokonca aj krátkodobý kontakt s pornografiou v období dospievania má pre chlapca ďalekosiahle následky. Jedným z nich je oslabené sebaovládanie, čo sa v praxi prejavuje sebaukájaním. Je to nová situ­ácia, ktorá prináša nové, spočiatku veľmi príjemné zážitky, ktoré mladý človek nezvláda, ak ich vôbec chce zvládať.

Ak má byť manželské spolužitie sviatkom, prežívaním tajomstva, duchovnou hostinou, úkonom lásky a nehy, najintímnejším úkonom sebadarovania, nemôže spočívať v uspokojovaní sexuálnej závislosti!

Ak nepristupuje k sviatostiam a málo sa modlí, je voči svojej rozvíjajúcej sa závislosti bezmocný.

Samozrejme, že niektorí mladí sa rozhodnú bojovať proti pokušeniam a s pomocou Božej milosti zvíťazia. Iní bojujú a nevzdávajú sa aj napriek opako­vaným pádom, čo je veľmi dôležité. Exis­tuje obrovský rozdiel medzi človekom, ktorý bojuje, hoci občas padne, a člo­vekom, ktorý sa vzdal a žije v trvalom páde. Treba bojovať aj napriek tomu, že niektoré bitky prehráme. Prehrať bitku ešte neznamená prehrať vojnu. Vojna nie je prehraná, kým bojujeme! Iná vec je prestať bojovať a poddať sa nepriateľovi alebo ho dokonca pova­žovať za svojho priateľa.

„Superman"?

 Čo sa stane, keď si muž do man­želstva vnesie závislosť na masturbácii? Samozrejme, že nijaká závislosť neprestáva vo chvíli uzavretia manžel­stva. Treba na to vynaložiť osobné úsi­lie. Predovšetkým preto, lebo po svadbe má človek pocit, že v tejto oblasti sa už nemusí namáhať a premáhať, veď sa neoženil nato, aby sa premáhal. Takto ľudia zvyčajne zmýšľajú. Ale je to úplný omyl!

A ako sa cíti manželka takého muža? Spočiatku si myslí, že je veľmi atrak­tívna a že manžel nemôže bez nej vydr­žať. Dokonca začína byť na seba hrdá. Postupne si však uvedomí, že manžel sa k nej správa ako k veci. A toto zistenie je, žiaľ, pravdivé. Naozaj je to tak... No a ako má byť potom spokojná so spolu­žitím, ktoré spočíva v tom, že jej muž masturbuje pomocou jej tela? Ako sa môže tešiť, keď má za manžela závis­lého nešťastníka, ktorý nezvláda sám seba, a čo je ešte horšie - zdá sa mu, že je superman? A toto je pre ňu najbližší človek... Chcela by byť naň hrdá. Ale je to možné? Chcela by, aby ju miloval a vážil šiju, zatiaľ čo on ju využíva. Situ­ácia na zaplakanie...

A ani manžel nie je hlboko v srdci spokojný s takýmto „spolužitím". Veď ako môže byť normálny, dospelý muž spokojný s tým, že je závislý, hoci si aj navráva, že nie je...? A čo urobí, aby zvládol tento problém? Väčšinou počúvne rady osvietených, moderných, pokrokových sexuológov s vedeckými titulmi (možno preto si myslia, že sú múdrejší než Boh), ktorí tvrdia, že liek proti nespokojnosti so sexuálnym živo­tom tkvie v "spestrení manželskej lásky" a inšpiráciu treba načerpať z pornogra­fických filmov. Toto je často prameň ich vedeckých titulov a poznatkov! Takže raz to treba robiť v posteli, inokedy pod posteľou, inokedy na jednej nohe, potom zas na oboch nohách, prípadne stáť na hlave... a tieto cirkusové kúsky sú vraj „prejavom lásky"! Ako môže stojka na hlave prebudiť vyhasínajúcu manžel­skú lásku? Ozaj veľmi múdre rady... Pri­tom už deti v materskej škole vedia, že láska sa buduje a posilňuje prostredníc­tvom vzájomného rozhovoru, vzájom­ným počúvaním sa, zdieľaním sa svojimi myšlienkami a zážitkami, úprimnosťou, nežnosťou, úctou, zabúdaním na seba, odpúšťaním, trpezlivosťou, atď. Nemá to nič spoločne so stojkami a čudesnými polohami. Takéto názory svedčia iba o tom, že títo nešťastníci naozaj postavili všetko hore nohami. Tieto divné polohy môžu v niekom vyvolávať žiadostivosť, ale žiadostivosť je pravý opak lásky.

 Zdržanlivosť je okrem iného potrebná na to, aby manželské sexuálne spolužitie vyjadrovalo a posilňovalo lásku manželov

No a predstav si takúto nešťastnú manželku: nielenže jej manžel je závislý, ale ešte k tomu sa správa ako nenor­málny... Ale ani toto „spestrenie lásky" v ňom nič nezmenilo. Znovu ho oklamali. Závislosť zostala, dokonca sa prehĺbila. Okrem toho, ako môže byť normálny, dospelý muž spokojný s tým. že robí „cir­kusové vystúpenie" z niečoho, čo má byť úkonom lásky? To predsa nejde!

Ako dúšok vodky

 Je varí alkoholik spokojný s tým, že pije? Porovnajme alkoholika s milovní­kom vína. Sú to dva úplne odlišné svety! Prvému pitie alkoholu neprináša uspoko­jenie, ale úľavu. Je mu celkom jedno, čo pije, len aby čo najúčinnejšie utíšil svoju závislosť. Milovníkovi vína zas dúšok alkoholu prináša uspokojenie, a nie úľavu. Vychutnáva si to, čo pije: vôňu, chuť a farbu vína. Keby sme pred alkoho­lika postavili pohár toskánskeho chianti, ročník 1990, a kalíšok pálenky, vyberie si pálenku, ktorá mu najrýchlejšie prine­sie úľavu. A keby vypil chianti, vôbec by nevedel, čo vypil, nevšimol by si jemné detaily. Dokonca by bol aj sklamaný...

Pre človeka, ktorý je závislý na sexe, nie je dôležité, čím by spolužitie mohlo byť. Chce ženu, ktorá ochotne ukojí jeho závislosť. Nevie, čo je to láska. Považuje ju za priveľký detail. Úplne si pomýlil žiadostivosť s láskou...

Milovník vína nemá nikdy tzv. opicu, pretože pije s mierou, na rozdiel od alko­holika, ktorý nedokáže zachovať mieru a pije oveľa viac, než znesie jeho orga­nizmus. Obávam sa, že nespokojnosť so sexuálnym životom v manželstve je často „morálna opica" spôsobená zneužíva­ním sexuality.

Ak má byť manželské spoluži­tie sviatkom, prežívaním tajomstva, duchovnou hostinou, úkonom lásky a nehy, najintímnejším úkonom sebadarovania, nemôže spočívať v uspo­kojovaní sexuálnej závislosti! Iba muž, ktorý je vnútorne slobodný, môže hlboko prežívať spolužitie a byť s ním skutočne spokojný. Byť slobodný totiž neznamená robiť si, čo sa mi zachce, ale byť schopným vybrať si dobro. Sloboda je schopnosť vybrať si dobro a usku­točňovať ho, a nie svojvoľne robiť zlo. Vybrať si dobro môže byť ťažké a vybrať si zlo zasa ľahké. Ale zlo so sebou vždy prináša negatívne dôsledky. Zlo (čiže hriech) je zo svojej pod­staty toxický.

Myslím si, že keby si sa vyššie uve­denú definíciu naučil naspamäť a opa­koval si ju desaťkrát denne, ráno aj večer, bola by účinnou protiváhou mediálnej propagandy, ktorá rôznym spôsobom hlása: „Rob si, čo chceš."

 Iba muž, ktorý je vnútorne slobodný, môže hlboko prežívať spolužitie a byť s ním skutočne spokojný. Byť slobodný totiž neznamená robiť si, čo sa mi zachce, ale byť schopným vybrať si dobro. Sloboda je schopnosť vybrať si dobro a uskutočňovať ho, a nie svojvoľne robiť zlo.

Vlastné plány?          

 Čo z toho všetkého vyplýva? V prvom rade som ti chcel povedať, že Boh, náš Stvoriteľ, naplánoval čas pred manžel­stvom ako obdobie zachovávania čis­toty v myšlienkach, v túžbach, v slovách a v skutkoch. Zdržanlivosť je okrem iného potrebná na to, aby manželské sexuálne spolužitie vyjadrovalo a posil­ňovalo lásku manželov a prinášalo im radosť. To je Boží zámer. Nie sme múd­rejší ako Boh, a preto urobíme najlepšie, ak sa podriadime Božiemu plánu a prij­meme ho. V porovnaní s Božím plánom vyzerajú naše vlastné plány vždy trochu komicky... asi ako v tomto porovnaní: klavír je na hranie a stôl na jedenie, ale niektorí by chceli jesť na klavíri a hrať na stole. Smiešne, však?

Jan Bilewicz


Vytvorené: 24. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 8. 2018 19:00
Autor: