Navigácia

Obsah

Opredaj pozemkov obce Hervartov:

Obec Hervartov schvaľuje:

1. Odpredaj pozemku a cenu pozemku ttp 1 m2 = 1,50 €  za odpredaj pozemku  ttp CKN 511/3 pre Miroslava Maceja, A. Svianteka 9,  085 01  Bardejov o výmere 1974 m2. Cena celkom:  2.961,-- €. Ide o parcelku úzku tiahnucu sa pozdĺž potoka (tzv. roklina), ktorá je priamo v susedstve s pozemkom žiadateľa.   OZ  žiadosť posúdilo ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Schválené OZ: 06. 09. 2018 uzn. č. B/3 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

2. Odpredaj pozemkov a cenu pozemkov ttp 1 m2 = 1,50 € za odpredaj pozemkov parciel CKN 521/38 o výmere 142 m2, CKN 521/44 o výmere 5 m2 a EKN 2560/7  o výmere 149 m2 v celkovej výmere všetkých parciel 296 m2 pre Karola Ferenca , A. Svianteka 18, 085 01  Bardejov. Cena celkom 444,00 €. Ide o malé parcelky pre obec nepotrebné, ktoré sú v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa. OZ žiadosť posúdilo ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8  písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Schválené OZ: 06. 09. 2018 uzn. č. B/4 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.