Navigácia

Obsah

Zámer kúpy pozemkov do vlastníctva obce: 

 

OZNÁMENIE

 

o zámere Obce Hervartov kúpiť nehnuteľný majetok do vlastníctva

obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

 

            Obec Hervartov, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b)

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer

kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce z dôvodu  hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Hervartov má zámer kúpiť nehnuteľný majetok:

* pozemky novovytvorených parciel CKN 446/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2 a CKN 478/12 trvalých trávnych porastov o výmere 229 m2  v k. ú. Hervartov, od p. František Tej, bytom Hervartov 40, 086 22  Kľušov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Cena nehnuteľností: bude stanovená na najbližšom zasadnutí OZ

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Hervartov

považuje:

skutočnosť, že pozemok momentálne slúži ako časť miestnej komunikácie. Je tu dôvod verejného záujmu.

 

 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámer kúpy vyššie uvedeného nehnuteľného

majetku týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uzn. č. ............  dňa

.............................

Návrh na odkúpenie pozemkov bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Doba zverejnenia: 15. 10. 2019 – 29. 10. 2019

 

Spôsob zverejnenia: www.hervartov.sk-samospráva-hospodárenie s majetkom obce – kúpa pozemkov;   úradná tabuľa Obce Hervartov

 

 

V Hervartove, dňa 15. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Miroslav Mackanič, v. r.

                                                                                          starosta obce

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Opredaj pozemkov obce Hervartov:

Obec Hervartov schvaľuje:

1. Odpredaj pozemku a cenu pozemku ttp 1 m2 = 1,50 €  za odpredaj pozemku  ttp CKN 511/3 pre Miroslava Maceja, A. Svianteka 9,  085 01  Bardejov o výmere 1974 m2. Cena celkom:  2.961,-- €. Ide o parcelku úzku tiahnucu sa pozdĺž potoka (tzv. roklina), ktorá je priamo v susedstve s pozemkom žiadateľa.   OZ  žiadosť posúdilo ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Schválené OZ: 06. 09. 2018 uzn. č. B/3 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

2. Odpredaj pozemkov a cenu pozemkov ttp 1 m2 = 1,50 € za odpredaj pozemkov parciel CKN 521/38 o výmere 142 m2, CKN 521/44 o výmere 5 m2 a EKN 2560/7  o výmere 149 m2 v celkovej výmere všetkých parciel 296 m2 pre Karola Ferenca , A. Svianteka 18, 085 01  Bardejov. Cena celkom 444,00 €. Ide o malé parcelky pre obec nepotrebné, ktoré sú v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa. OZ žiadosť posúdilo ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8  písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Schválené OZ: 06. 09. 2018 uzn. č. B/4 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.